અનામત વૃક્ષો કાપવા અને વાહતુક મંજુરી માટેની જોગવાઇ

રેફ. : ઠરાવ ક્રમાંક : પીઇએન/૨૦૧૪/૫૧/W તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૬ નું બિડાણ.